75. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำแนกตามภาคการผลิต

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำแนกตามภาคการผลิต”

ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน พ.ศ. 2556 มีปริมาณทั้งหมด 318.66 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลงจาก พ.ศ. 2555 ที่มีปริมาณทั้งหมด 324.78 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยภาคพลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด มีปริมาณ 236.94 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เมื่อรวมส่วนที่เกิดจากแหล่งปล่อยและส่วนที่ดูดกลับ พบว่า มีปริมาณทั้งหมด 232.56 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2547-2556) พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทย เมื่อรวมส่วนที่เกิดจากแหล่งปล่อยและส่วนที่ดูดกลับมีแนวโน้มลดลง

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทย จำแนกตามภาคการผลิต
พ.ศ. 2547-2556

 

ที่มา: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2018)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562